ADAPT: Urban transformasjon

Formålet med ADAPT er å utforske hvordan transformasjon av industriarv kan være en driver for bærekraftig utvikling og gode løsninger. Urban transformasjon som byfornyelse representerer mange muligheter men også en del utfordringer.

I mange byer er sentralt beliggende arealer i ferd med å bli en knapp ressurs. Gjenbruk av historiske strukturer kan være en vesentlig faktor med hensyn til å sikre byens fremtidige bærekraft, både miljømessig, sosialt og økonomisk. Eldre bebyggelse, inkludert teknisk industrielle strukturer kan betraktes som kulturminner og kulturmiljøer og representerer en ressurs i byutvikling. De kan bidra til å gi byen dens spesielle stedsidentitet. 

Prosjektpartnere i tillegg til TØI er NIKU, SINTEF og NMBU. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektet ADAPT

Prosjektet tar utgangspunkt i to byomformingsprosjekter som foregår på sentralt beliggende områder der det inntil nylig har vært industrivirksomhet. Det ene området, Klosterøya, ligger i Skien og det andre, Verket, i Moss. Kriteriet for valg av to aktuelle undersøkelsesområder har vært at det skulle være områder som var under omforming i øyeblikket samt at de skulle ligge i den ytre radiusen av Oslo-regionen.

Prosjektet består av fem arbeidspakker.

Gjenbruk av industriarv i byomformingsprosesser

Ved å undersøke nærmere hvordan omformingsprosjektene tar form, vil vi undersøke hvordan kulturminner blir integrert og hvilke former for gjenbruk som finner sted.

Ressurseffektivisering og gjenbruk av eldre bygninger

Parallelt vil vi sammenligne energieffektive løsninger i eldre industribebyggelse og nybygg.

Urbant landbruk

Vi ser nærmere på utformingen av offentlige rom og hvordan urbant hage- og landbruk blir integrert i planene.

Miljøvennlig transport

Hvordan overordnete nasjonale føringer som gjelder overgang til miljøvennlige transportløsninger og nullvekstmålet blir løst på bydelsnivå.

Hva resilience kan innebære i praktisk planlegging

Gjennom samarbeid og dialog med ulike offentlige og private aktører, representanter for frivillige organisasjoner og beboere-grupper er målet å utvikle et praktisk redskap basert på innhentete erfaringer (retningslinjer, suksesskriterier, insentiver, anbefalinger etc.).

Kontaktperson

Maja Karoline Rynning

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger