ADAPT: Urban transformasjon

Formålet med ADAPT er å utforske hvordan transformasjon av industriarv kan være en driver for bærekraftig utvikling og gode løsninger. Urban transformasjon som byfornyelse representerer mange muligheter men også en del utfordringer.

I mange byer er sentralt beliggende arealer i ferd med å bli en knapp ressurs. Gjenbruk av historiske strukturer kan være en vesentlig faktor med hensyn til å sikre byens fremtidige bærekraft, både miljømessig, sosialt og økonomisk. Eldre bebyggelse, inkludert teknisk industrielle strukturer kan betraktes som kulturminner og kulturmiljøer og representerer en ressurs i byutvikling. De kan bidra til å gi byen dens spesielle stedsidentitet. 

Prosjektpartnere i tillegg til TØI er NIKU, SINTEF og NMBU. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av NIKU og mer info er tilgjengelig her: ADAPT – bærekraftig bytransformasjon — Norsk institutt for kulturminneforskning

Prosjektet ADAPT

Prosjektet tar utgangspunkt i to byomformingsprosjekter som foregår på sentralt beliggende områder der det inntil nylig har vært industrivirksomhet. Det ene området, Klosterøya, ligger i Skien og det andre, Verket, i Moss. Kriteriet for valg av to aktuelle undersøkelsesområder har vært at det skulle være områder som var under omforming i øyeblikket samt at de skulle ligge i den ytre radiusen av Oslo-regionen.

Prosjektet består av fem arbeidspakker som gjennomføres av de ulike prosjektpartnere.

Gjenbruk av industriarv i byomformingsprosesser (NIKU)

Ved å undersøke nærmere hvordan omformingsprosjektene tar form, vil vi undersøke hvordan kulturminner blir integrert og hvilke former for gjenbruk som finner sted.

Ressurseffektivisering og gjenbruk av eldre bygninger (SINTEF/NIKU)

Parallelt vil vi sammenligne energieffektive løsninger i eldre industribebyggelse og nybygg.

Urbant landbruk (NMBU)

Vi ser nærmere på utformingen av offentlige rom og hvordan urbant hage- og landbruk blir integrert i planene.

Miljøvennlig transport (TØI)

Hvordan overordnete nasjonale føringer som gjelder overgang til miljøvennlige transportløsninger og nullvekstmålet blir løst på bydelsnivå.

Hva resilience kan innebære i praktisk planlegging (NIKU i samarbeid med øvrige prosjektpartnere)

Gjennom samarbeid og dialog med ulike offentlige og private aktører, representanter for frivillige organisasjoner og beboere-grupper er målet å utvikle et praktisk redskap basert på innhentete erfaringer (retningslinjer, suksesskriterier, insentiver, anbefalinger etc.).

Kontaktperson

Maja Karoline Rynning

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger