Du er her

TØI representert i beregningsutvalg for klima

Anne Madslien, forskningsleder for Transportmodeller på TØI, er utnevnt av regjeringen til å sitte i teknisk beregningsutvalg på klimafeltet.

Foto: Flemming Dahl

Regjeringen har oppnevnt et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Utvalget skal bidra til å anslå klimaeffekt av statsbudsjettet, og peke på områder der det kan være behov for å øke kunnskapen og gi råd om metodeutvikling for tiltaks- og virkemiddelanalyser.

Madslien leder forskningsgruppa Transportmodeller på TØI. Kunnskap om og bruk av transportmodeller er et viktig element i all transportplanlegging og sentralt for å beregne effekter av ulike tiltak.

Utvalget skal hvert år legge fram en rapport som redegjør for virksomheten og de råd utvalget gir.

Medlemmene i utvalget

Foruten Madlien er følgende personer med i utvalget

  • Professor Jørn Rattsø (leder), Trondheim
  • Forskningsleder Taran Fæhn, Oslo
  • Research Director Steffen Kallbekken, Oslo
  • Professor Erik Ø. Sørensen, Bergen

Utvalget skal ledes av professor Jørn Rattsø.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger