Du er her

Sterke virkemidler må til for å redusere CO2-utslippene

Det må sterk lut til om man skal få til vesentlige reduksjoner i CO2-utslippene fra transportsektoren. En dobling av drivstoffprisen vil kunne gi 19 prosent mindre biltrafikk enn vi ellers ville ha, men billigere kollektivtrafikk vil bidra lite til å redusere CO2-utslippene, viser modellberegninger utført ved TØI.

Transportøkonomisk institutt har som grunnlag for transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019 beregnet effekten av ulike tiltak for å få ned utslippene av CO2.

Grunnprognosene som brukes i NTP 2010-2019 anslår en vekst i personbiltrafikken på ca 18,5 prosent fram til 2020, eller ca 17 prosent for hele transportsektoren. Til tross for denne trafikkveksten vil en forventet overgang til dieseldrift og mer energieffektive motorer føre til at CO2-utslippene i 2020 vil være nær 6 prosent lavere enn i 2006. Bedre teknologi kompenserer for trafikkveksten og vel så det.

Skal man få til en ytterligere nedgang som en følge av endret reiseatferd, må det sterk lut til, viser beregningene.

En dobling av drivstoffprisen vil gi en reduksjon i biltrafikken på 19 prosent i 2020 (12 prosent reduksjon i CO2 fra persontrafikk totalt). Hvis drivstoffprisen tredobles blir trafikkreduksjonen vel 31 prosent (18,5 prosents reduksjon i CO2 fra persontrafikk totalt), sammenliknet med situasjonen ved uendret drivstoffpris.

Et typisk storbytiltak som en gjeninnføring av bomringen i Trondheim med doble takster, og dobling av takstene i bomringene i de andre store norske byene, vil kun resultere i en nedgang i CO2-utslipp på i underkant av 1,3 prosent fra persontransporten på landsbasis.

Omfattende forbedringer i jernbanetilbudet gir marginal nedgang i CO2-utslipp fra persontransporten på landsbasis, selv dersom man antar at elektrisk drevet jernbane ikke gir utslipp av klimagasser. Omfattende forbedringer i stamvegnettet gir på sin side en helt marginal økning i CO2-utslippene fra persontransport på landsbasis.

Lavere kollektivsatser ser også ut til å ha liten effekt på samlede CO2-utslipp. Dette er en følge av at økningen i antall personreiser motvirker effekten av at enkelte personbilreisende vil velge kollektive transportmidler, om takstene reduseres. I tillegg vil mange velge kollektive reisemidler fremfor gang og sykkel.

Personbilen står for mesteparten av transportarbeidet i persontransporten, og er også overlegent størst på utslipp av CO2. Beregningene viser at tiltak som gir store reduksjoner i CO2-utslipp krever dramatisk økte kjørekostnader for personbiler, og resulterer først og fremst i langt mindre mobilitet. Potensialet for å redusere totale CO2-utslipp ved å flytte trafikk fra personbiler til kollektive transportmidler virker svært begrenset. Tiltak som reduserer CO2-utslipp, er først og fremst effektive fordi de reduserer antall personreiser.

Følsomhetsberegninger for persontransport basert på grunnprognosene for NTP 2010-2019. TØI rapport 924/2007. Av Christian Steinsland og Anne Madslien.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger