Du er her

Så stor er verdien av din sparte reisetid

Verdien av spart tid på reise til og fra jobb under 70 km er anslått til 85 kroner per time for bilførere og 59 kroner for kollektivreisende. For private reiser er tallene henholdsvis 72 og 54 kroner. 

TØI har beregnet nye enhetspriser for verdien av spart reisetid, tid i kø, reisetidsvariablitet og komfort. Tidsverdien er økende med reisens lengde. Det vil si at verdien på spart reisetid er høyere for lange reiser over 70 km enn for korte reiser under 70 km, uavhengig av transportmiddel.

For reiser til og fra jobb på over 70 km er verdien beregnet til 173 kroner for bilførere, 147 kroner for togpassasjerer og 85 kroner for busspassasjerer. For private reiser er tallene henholdsvis 140, 94 og 85 kroner.

Studien viser at tidsverdiene for bilførere er nokså stabile for lange reiser over 70 km, mellom 70-200 km og over 200 km. Dette tyder på at tidsverdien for bil er relativt uavhengig av reiselengden for lange reiser. For togreisende beregner vi en høyere tidsverdi for lange reiser mellom 70-200 km enn for lange reiser over 200 km. Dette tyder på at tidsverdien for lange togreiser er fallende med reisens lengde. For bussreisende finner vi en noe høyere tidsverdi for lange reiser over 200 km enn for lange reiser mellom 70-200 km. Dette tyder på at tidsverdien for lange reiser er økende for bussreiser.

Når det gjelder verdsetting av andre egenskaper ved reisen enn tidsbruk finner vi at en sitteplass på en kort tur med kollektiv er anslått til 23,9 kroner. Sitteplass på en fjerdedel av reisen er anslått til 3,6 kroner.

Bergegningene er basert på tall fra verdsettingsstudien fra 2010. De nye beregningene er gjort i forbindelse med ferdigstillelsen av ny nasjonal modell for persontransport (NTM6) der nye avstandsintervaller vil bli tatt i bruk. 

TØI har beregnet enhetsverdier for avstandsintervaller på reiser under 70 km og lange reiser over 70 km, 70-200 km og reiser over 200 km. For korte reiser er beregningene gjennomført for reisende med bil, kollektivtransport, ferge og hurtigbåt, mens det for lange reiser er gjennomført beregninger for reisende med bil, tog, buss og hurtigbåt. Verdien er beregnet i 2009-kroner fordi dette er siste tilgjengelige tall.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6. TØI rapport 1389/2015. Forfattere: Vegard Østli, Askill Harkjerr Halse, Marit Killi

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger