Du er her

Økt vrakpant har dårlig klimaeffekt

En midlertidig økning av vrakpremien på personbiler vil sannsynligvis føre til en liten økning i globalt CO2-utslipp om man betrakter bilholdet i et livsløpsperspektiv.

Et klimaregnskap for vrakpremieordningen må også ta hensyn til at biler genererer utslipp ikke bare på vegen, men også i fabrikkhallen og i hele produksjons­kjeden forut for dette. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

En vrakpremie på personbiler på for eksempel ti tusen kroner vil føre til en betydelig foryngelse av bilparken, men likevel ikke bidra til å redusere klimagass­utslippene.

Vrakpremieordningen vil bare gi en midlertidig forbedring i bilparkens gjennom­snittlige CO2-utslipp. Det gjennomsnittlige utslippet fra personbiler vil i noen få år bli to til fire gram lavere pr km enn det ellers ville ha vært.

En vrakpremieordning vil øke nybilsalget. Siden nye biler framstår som mer attraktive reisemidler enn gamle, vil gjennomsnittlig årlig utkjørt distanse pr bil øke. Etter noen år er det sannsynlig at det samlede antall kjøretøykilometer vil bli noe høyere som følge av vrakpremien enn det ville ha vært uten.

En vrakpremieordning vil i særlig grad føre til at de minste bensinbilene utrangeres tidlig. Dette er ikke de verste bilene målt etter klimagassutslipp. I den grad disse bilene erstattes av større biler, vil utslippsreduksjonen bli begrenset. Dette forsterkes av at større biler gjennomgående kjøres lenger enn mindre.

Endelig må en i et klimaregnskap for vrakpremieordningen ta hensyn til at biler genererer utslipp ikke bare på vegen, men også i fabrikkhallen og i hele produksjons­kjeden forut for dette. Så sant en regner tilstrekkelig langt fram i tid, vil det være riktig å ta med i regnskapet det direkte utslippet knyttet til produksjon av hver ekstra bil som kommer inn i bestanden som følge av at vrakpremieordningen iverksettes.

Beregningene viser at klimaregnskapet knyttet til en vrakpremieordning bare kan bli positivt dersom en unngår økning i nybilsalget, eller i det minste lykkes med å holde økningen på et beskjedent nivå. Selv i dette tilfellet vil imidlertid virkningen være liten.

Rapport:
Vrakpant som klimatiltak. TØI rapport 1292/2013. Forfatter(e): Lasse Fridstrøm, Vegard Østli og Kjell Werner Johansen

Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger