Du er her

Økt konkurranse fra NSB kan gi underskudd for Flytoget

NSB ønsker å forbedre togtilbudet i Østlandsområdet. Dette vil endre konkurransesituasjonen for tilbringertrafikken til Gardermoen og medføre underskudd for Flytoget med dagens kostnadsnivå.

Dette går fram av en analyse utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Etter 2012 er det foreslått en større endring i togtilbudet i Osloområdet som følge av at nytt dobbeltspor er ferdig på hele strekningen Lysaker - Asker. NSB ønsker å legge om sitt rutetilbud til henholdsvis Eidsvoll og Lillehammer med den konsekvens at Oslo lufthavn Gardermoen blir betjent med NSBs tog hvert 20 minutt. Dette er en vesentlig forbedring fra i dag hvor det går to NSB-tog per time.

NSB har i dag en billettpris som er betydelig lavere enn Flytogets. Dette vil dermed også endre konkurransesituasjonen mellom NSB og Flytoget for tilbringerreisene.

Selskapenes egne beregninger og analysene fra TØI tyder på at en slik tilbudsendring gir en omfordeling av markedsandeler. Reduksjonen for Flytoget vil medføre underskudd med dagens kostnadsnivå.

Selv om NSBs inntekter vil gå opp, vil de samlede billettinntektene til de to selskapene bli redusert. Trafikantnytten av forbedringen, slik den er beregnet i rapporten, vil imidlertid overstige reduksjonen i billettinntekter.

Rapporten beskriver også effekten av mulige tilpasninger som henholdsvis regulerende myndigheter eller Flytoget kan gjøre for å begrense de negative virkningene for selskapet.

Rapport:
Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen.
TØI-rapport 1082/2010
. Forfatter(e): Kjell Werner Johansen og Harald Minken

Sammendrag

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger