Du er her

  • > Transportmodeller
  • > Nye beregningsmodeller for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av transportprosjekter

TØI-forsker Stefan Flügel disputerte 16. juni

Nye beregningsmodeller for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av transportprosjekter

I et transportøkonomisk perspektiv er det viktig med pålitelige beregninger av samlet brukernytte av nye transportprosjekter. En doktoravhandling bidrar til forbedrete analyser av transportrelaterte valgdata og dermed mer pålitelige vurderinger av prosjektene.

Stefan Flügel

Stefan Flügel disputerte 16. juni 2015 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Essays in Transport Economics - Challenges in Modeling Travel Mode Choice and User Benefits»

«Diskrete valgmodeller» er statiske modeller som brukes for å analysere hvordan den enkelte reisende velger mellom reisealternativer. Denne metodikken er utgangspunkt for å sannsynliggjøre hvilke reisemåter folk helst ønsker, pluss estimere hvor mye de er villige til å betale for forbedringer i transportsektoren.

Gode modeller er dermed en forutsetning når den samlede brukernytten av et foreslått transportprosjekt skal kvantifiseres. Og slik kvantifisering er nødvendig for å avgjøre om et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Målet med Stefan Flügels doktoravhandling er å diskutere ulike utfordringer i modellering og bruk av diskrete valgdata, samt gjennomføring av empiriske case-studier med norske data for å illustrere utfordringer i transportsektoren og vise hvordan disse kan møtes i praksis.

De viktigste resultatene av doktorgradsarbeidet er følgende:

  • Arbeidet bidrar med en forbedret modell for å kunne predikere etterspørselen etter lyntog.
  • Arbeidet analyserer de valgene syklister gjør i ulike typer valgeksperimenter og beregner betalingsvilligheten for bedre framkommelighet på sykkelstiene i form av atskilte sykkelfelt og reduksjon av kryssende felt.
  • Flügel beskriver en ny måte på hvordan betalingsvillighet for reisetidsbesparelse i ulike transportmidler kan anvendes i samfunnsøkonomiske analyser.  


Resultatene fra doktorgradsarbeidet vil forhåpentligvis bidra til bedre analyser av transportrelaterte valgdata. Dette vil i praksis bety mer pålitelige samfunnsøkonomiske vurderinger av framtidige transportprosjekter.

Denne beskrivelsen av doktorgraden er basert på pressemeldingen fra NMBU.

Lenke til  informasjon om disputasen på NTNUs hjemmeside.

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger