Du er her

Ny modell for optimalt vegvedlikehold

En vedlikeholdsstrategi som tar sikte på å opprettholde verdien av vegkapitalen, gir ingen god samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene. Det slås fast i en rapport fra TØI, som har utarbeidet en ny modell for å beregne optimale rehabiliteringsstrategier.

Statens vegvesen har beregnet at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep på det norske vegnettet.  Det er liten tvil om at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke vedlikeholdsbudsjettet. Men hvor mye bør det økes med? I hvilken takt bør vedlikeholdsetterslepet reduseres? Og hvilken standard på vedlikeholdet er samfunnsøkonomisk optimalt?

Prosjektet ved TØI har studert hvordan begrensede vedlikeholdsressurser innenfor vegsektoren kan brukes på en best mulig måte. Gjennom teoriutvikling og matematiske beregninger har man utviklet et dataprogram som vil kunne veilede vegmyndighetene i disse kompliserte spørsmålene. Programmet tar for seg mange veger, som gjerne kan ha ulik tilstand og ulik trafikkbelastning, og minimerer summen av kostnadene for brukerne og vedlikeholdskostnadene over tid, gitt felles årlige budsjetter og eventuelle krav til sluttilstanden. Ved å eksperimentere med størrelsen på de årlige budsjettene og andre parametere i programmet, kan man finne ut hvor lønnsomt det er å overføre mer midler til vedlikehold eller forbedre vegstandarden. Resultatene fra studien er publisert i tidsskriftet Computers & Operations Research.

Analysene viser at en vedlikeholdsstrategi som sikter mot å opprettholde verdien av vegkapitalen, kan føre galt av sted, særlig hvis vegkapitalen defineres med utgangspunkt i historiske anleggskostnader eller i gjenanskaffelseskostnaden. I de tilfeller vegen er en dårlig investering, vil det å knytte vedlikeholdsomfanget til investeringskostnaden, og å ruste opp vegen til samme standard som da den var ny, være å kaste gode penger etter dårlige.

En mer fornuftig definisjon av vegkapital er den prospektive, det vil si nåverdien av framtidig nytte av vegen. Den prospektive kapitalverdien kan være en god indikator på sårbarheten for en veg, og for allokering av slike typer av vedlikehold som sikrer at ikke vegen blir stengt.

Før modellen brukes i praksis, er man avhengig av videre validering. Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet.

Rapport: Samfunnsøkonomisk vurdering av vedlikeholdsstrategier, oppgradering og standardutforming i vegnettet. TØI-rapport 957/2008. Forfattere: Harald Minken, Geir Dahl og Christian Steinsland.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger