Du er her

Motorvegplan vil koste 1100 milliarder kroner

Realisering av en motorvegplan med sammenhengende motorveg langs kysten fra Oslo til Trondheim og mellom Oslo - Bergen og Oslo – Kirkenes vil koste i størrelsesorden 1100 milliarder kroner. Samfunnsnytten av en slik utbygging vil kun være ca. 50 øre for hver krone som investeres.

 
 

Dette viser grove samfunnsøkonomiske beregninger som Transportøkonomisk institutt har gjort på oppdrag fra Statens vegvesen i forbindelse med arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2018-2029.

Dersom man i stedet for motorvegstandard oppruster det samme vegnettet med en mer differensiert standard tilpasset trafikkbelastningen, slik det framkommer i «Rutevis riksvegutredning», vil prisen nesten halveres. Heller ikke en slik utbedring vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Beregningene er gjennomført ved bruk av nasjonal persontransportmodell (NTM6), regional persontransportmodell (RTM) og nasjonal godstransportmodell. Basert på dette er det gjort overordnede nyttekostnadsanalyser.

Investeringene i nye veger vil også utløse ringvirkninger som, i tråd med gjeldende retningslinjer, ikke er inkludert i nyttekostnadsanalysen. For motorvegplanen er netto ringvirkninger beregnet til  ca. 12 prosent av trafikantnytten. Ringvirkningene er beregnet ved hjelp av en ny SCGE-modell utviklet ved TØI.  

Rapport:
Motorvegplan og Rutevis riksveg-utredning. Grove samfunnsøkonomiske beregninger. TØI rapport 1472/2016. Forfattere: Anne Madslien, Nina Hulleberg, Wiljar Hansen, Bjørn Gjerde Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartet gir et grovt bilde av Motorvegplanen og hvilken skiltet hastighet som er forutsatt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger