Du er her

Lønnsomt å styrke kollektivtrafikken i rushtiden

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å styrke kollektivtrafikken i Oslo og Akershus i rushtiden. Det viser en analyse som Transportøkonomisk institutt har gjort for Ruter. Utenfor rushet er en generell tilbudsforbedring ikke lønnsom.

Analysen er et ledd i Kollektivtransportselskapet Ruters ønske om å legge fram et regnskap over hvordan virksomheten virker inn på det øvrige samfunnet med hensyn til miljøpåvirkning, ulykker og køkostnader.

Det har de senere årene blitt mer og mer vanlig både for private og offentlige virksomheter å utarbeide miljøregnskap. Ruter har brakt dette et skritt videre ved ikke bare å se på utslipp og støy, men også på kø og ulykker.

Den første delen av analysen er et regnskap over de samfunnsøkonomiske kostnader for persontransportsystemet i Oslo og Akershus.

Den andre delen er en nytte-kostnadsanalyse av relevante kollektivtiltak sett i forhold til deres kostnad for det offentlige.

Rapport:
Samfunnsregnskap for Ruter 2008, TØI-rapport 1032/2009. Forfattere: Knut Sandberg Eriksen, Anita Vingan, Rolf Hagman, Nils Fearnley
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger