Du er her

  • > Transportmodeller
  • > Kraftige virkemidler må til for å kutte CO2-utslipp fra transport

Kraftige virkemidler må til for å kutte CO2-utslipp fra transport

Nye beregninger viser at det må kraftige virkemidler til for å få endret transportmønstret på en slik måte at det oppnås betydelige utslippsreduksjoner fra person- og godstransporten.

TØI har gjort et utvalg modellberegninger for å vurdere potensialet for reduserte klimagassutslipp fra transport. I et prosjekt for transportetatene, Avinor og Miljødirektoratet er effekten på CO2-utslippene ved ulike tiltak og virkemidler beregnet. Beregningene viser at både økte kilometerkostnader for vegtransport, parkeringskostnader, fortetting ved kollektivknutepunkter, billigere kollektivtransport og kombinasjoner av tiltakene kan bidra til lavere utslipp. Hvor stor CO2-effekten blir avhenger imidlertid i stor grad av hvordan utslippsfaktorene for de ulike transportformene utvikler seg fremover.

Dersom utviklingen blir slik at personbiler får betydelig lavere CO2-utslipp, bl.a. som følge av elektrifisering, så vil det være mindre å oppnå ved overføring til kollektivtransport, sykkel og gange enn i dag. Det kan likevel være andre hensyn som taler for overgang fra bil til andre transportformer, f.eks. kapasitet i vegnettet, ulykkesrisiko, svevestøv etc.

Beregningene viser at økte kostnader knyttet til bilkjøring er effektivt på den måten at det både bidrar til overgang til andre transportformer samtidig som reiseomfanget går noe ned. Parkering er et effektivt virkemiddel, ikke minst med såpass høye satser og strenge reguleringer som er lagt til grunn i beregningene. Ellers viser beregningene at arealutvikling med fortetting ved effektive kollektivknutepunkter fører til lavere bilandel og mer kollektivreiser. Også for godstransporten viser beregningene at det skal kraftige virkemidler til for å flytte gods fra veg til sjø og bane.

Modellberegningene skal benyttes av NTPs prosjektgruppe for Klima, samt i Miljødirektoratets arbeid med "Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling».

TØI-rapport 1427/2015. Virkninger på transportomfang og klimagassutslipp av ulike tiltak og virkemidler – transportmodellberegninger. Forfattere: Anne Madslien, Chi Kwan Kwong

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger