Du er her

  • > Transportmodeller
  • > Innfasing av rene kjøretøy kan gi nær halverte utslipp i 2030

Innfasing av rene kjøretøy kan gi nær halverte utslipp i 2030

Dersom alle nye personbiler, varebiler og bybusser og halvparten av alle nye lastebiler som selges i 2025-2030 er utslippsfrie, vil CO2-utslippene reduseres med nesten 5 millioner tonn, eller 45 prosent.

Ifølge transportetatenes forslag til NTP skal halvpraten av alle nye tunge lastebiler være utslippsfrie i 2030.

Transportetatene har, i sitt forslag til klimastrategi for Nasjonal transportplan, skissert ambisiøse mål for omsetningen av nye kjøretøy i 2025 og 2030. Alle nye personbiler og bybusser skal i 2025 være utslippsfrie. Det samme skal i 2030 gjelde alle de nye varebilene, tre fjerdedeler av de nye langdistansebussene og halvparten av de nye tunge lastebilene.

Dersom disse målene blir oppfylt, vil CO2-utslippene fra veitrafikken i 2030 bli redusert med nesten 5 millioner tonn, eller 45 prosent, sammenliknet med 2015-nivået.

Under mer nøkterne forutsetninger, at markedsandelene for nye kjøretøy utvikler seg som en fortsettelse av trenden 2010-2015, vil CO2-utslippet fra veitrafikk fram til 2030 gå ned med anslagsvis 2,3 millioner tonn, eller 21 prosent.

Regjeringens forslag til endringer i bilavgiftene for 2017 vil, om de blir gjennomført, redusere CO2-utslippene fra nye personbiler med anslagsvis 0,9 prosent, eller ca. 3400 tonn i løpet av bilenes første driftsår.

Beregningene er gjort med TØIs modell for framskriving av kjøretøyparken, som nå er utvidet til å omfatte alle typer motorkjøretøy bortsett fra tohjulinger.  Utviklingen av modellen er finansiert av Statens vegvesen og NAF har  bidratt med delfinansiering av enkelte av analysene i rapporten.

Rapport:
Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp. Framskrivinger med modellen BIG, TØI-rapport 1518/2016, Forfattere: Lasse Fridstrøm, Vegard Østli

Kontaktperson: Lasse Fridstrøm, lef@toi.no, 41611402.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger