Du er her

Hvordan kan vi best beregne køer?

Strategiske transportmodeller brukes for å beregne køer og trafikk. De er dermed viktige redskaper for å utvikle veinett, kollektivtilbud og byer generelt. TØI har nå kartlagt og evaluert modellene som brukes mest.

Riktig bruk av gode modeller bidrar til at reisene våre blir bedre og mer effektive. TØI har på oppdrag fra Statens Vegvesen gått gjennom modeller som brukes til å beregne trafikkavvikling og reisetider i byområder. Modellene er viktige redskaper for myndigheter og planleggere i arbeidet med utviklingen av veinettet. Modellene gir også analyser av langsiktige konsekvenser i transportsystemet til en hel region eller nasjon.

Evalueringen konkluderer med at dynamiske meso- eller mikromodeller er mest egnet for å analysere forhold i købelastede byområder. Slike modeller tar hensyn til bevegelser av personer og gods i tid og rom. De bidrar dermed til å danne et realistisk bilde av kødannelser. De gir også mulighet til å aggregere resultater på alle ønskelige måter. Modellene er imidlertid utfordrende da de krever mye detaljerte data og stiller høye krav til kompetanse hos bruker av programmene.

Statiske trafikkavviklingsmodeller er enklere å ta i bruk, men de tar ikke hensyn til at bevegelsene av personer og gods varierer avhengig av tid og sted. De fanger dermed ikke opp alle forhold i trafikkflyten, blant annet tilbakevirkning av flaskehalser til andre gater. Dette gjør beregning av reisetid og prediksjon av veivalg unøyaktig.

Rapporten beskriver også mulig modellutvikling for noen modeller som passer godt for den norske virkeligheten.

Vurdering av metoder for å beregne trafikkavvikling og reisetider i byområder med købelastning i strategiske transportmodeller. TØI rapport 1358/2014. Forfattere: Stefan Flügel, Gunnar Flötteröd (KTH), Chi Kwan Kwong, Christian Steinsland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger