Du er her

Hva koster vegtrafikken?

Ulykkeskostnadene utgjør over 40 prosent av de beregnede kostnadene som vegtrafikken fører til for samfunnet. 

Vegtrafikk påfører samfunnet kostnader som ikke dekkes direkte av trafikantene. TØI har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet oppdatert tidligere beregninger av miljø- og samfunnsmessige kostnader ved vegtrafikken i Norge.

Rapporten tar for seg kostnader knyttet til ulykker, lokal luftforurensning, støy, kø, slitasje på infrastruktur og kostnader knyttet til vinterdrift (salting). Rapporten presenterer ikke kostnader knyttet til utslipp av klimagasser. Ekstern kostnad betyr kostnad som påføres andre enn trafikanten selv. Marginal kostnad er kostnaden for samfunnet ved at ett ekstra kjøretøy kjører på vegen.

I rapporten skilles det mellom kostnader i store tettsteder, mindre tettsteder og utenfor tettsteder. I de største tettstedene står lokale utslipp og kø en stor del av kostnadene.

Vegtrafikken påfører samfunnet 0,54 kr/km, fordelt med 1,51 kr/km i store tettsteder, 0,60 kr/km i mindre tettsteder og 0,25 kr/km utenfor tettsted. Fordelt på drivstofftyper tilsvarer kostnadene 4,78 kr/liter bensin og 6,53 kr/liter diesel, men i de største tettstedene er kostnadene per liter over dobbelt så høye.

Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk. TØI-rapport 1307/2014. Forfattere: Harald Thune-Larsen, Knut Veisten, Kenneth Løvold Rødseth og Ronny Klæboe.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger