Du er her

Forventer stadig flere fly- og bilreiser

Forskere på TØI har levert store deler av analysene som ligger til grunn for den nye Nasjonal transportplanen for perioden 2018 – 2029.

Foto: Freepik.com

Basert på disse analysene kan vi kan forvente:

Antall reiser i årene frem mot 2050 vil øke i takt med befolkningen, med høyest vekst for bilførerturer og flyreiser, lavest for sykkelturer.

Forventet demografisk utvikling, med økende andel eldre, er et viktig element i denne utviklingen, i tillegg til det som forutsettes utbygd av infrastrukturtiltak. Transportarbeid (samlet distanse transportert) øker mer enn antall turer. Dette skyldes at antall lange turer øker mer enn de korte turene. Med andre ord vil gjennomsnittlig lengde på turene øke.

Til sammen beregnes antall turer å øke med nærmere 29 prosent fra 2016 til 2050, mens motorisert transportarbeid (bil, fly og kollektive transportmidler) i samme periode øker med 35 prosent.

Transportarbeidet for vegtransport vil nesten doble seg.

Det er utarbeidet framskrivinger for innenriks og grenseoverskridende godstransport i Norge. I perioden 2016-2050 forventes det høyest vekst i transportarbeidet for vegtransport (nær dobling fram til 2050), etterfulgt av jernbane (85 % vekst) og sjøtransport (58 % vekst).   

Framskrivingene for person- og godstransport i rapportene bygger blant annet på SSBs befolkningsframskrivinger fra juni 2016, samt økonomisk utvikling fra Finansdepartementets perspektivmelding som ble lagt frem våren 2017. Det må presiseres at framskrivingene er basert på modellberegninger, med en betydelig grad av usikkerhet.

6 av 10 foreslåtte sykkelekspressveger er beregnet som samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Forskerne har også gjort en grov etterspørsels- og nyttekostnadsberegning av ti ulike sykkelekspressveger som er foreslått i NTP. Basert på et nytt beregningsverktøy (EkspressEffekt) viser det seg at seks av disse er beregnet som samfunnsøkonomisk lønnsomme under de gitte forutsetninger for analysen. Det må presiseres at det er stor grad av usikkerhet knyttet til både forutsetninger og beregningsverktøy, og følsomhetsberegninger viser at resultatene varierer betydelig med ulik input.

De seks veiene er:

Strekning

Byområde

Lengde (km)

E6 Bryn–Lillestrøm

Osloregionen

16

E39 Rådal–Bergen sentrum

Bergen

15,1

E39 Stavanger–Sandnes

Nord-Jæren

13

E18 Vollevann–Oddemarka–Tordenskjoldsgate

Kristiansandregionen

3,5

Rv 36 Vabakken–Gråtenmoen

Grenland

7,5

E6 Tiller og Heimdal–Rotvoll

Trondheim

19,3

Rapportene:

Framskrivinger for persontransport i Norge 2016-2050. TØI rapport 1554/2017. Forfatter(e): Anne Madslien, Chi Kwan Kwong, Christian Steinsland

Framskrivinger for godstransport i Norge, 2016-2050. TØI rapport 1555/2017. Forfattere: Inger Beate Hovi, Wiljar Hansen, Bjørn Gjerde Johansen, Guri Natalie Jordbakke og Anne Madslien

Beregning av samfunnsøkonomisk nytte av planlagte sykkelekspressveger med verktøyet EkspressEffekt. TØI-rapport1561/2017. Forfattere: Stefan Flügel, Anne Madslien

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger