Du er her

Forventer stadig flere fly- og bilreiser

Antall reiser i årene frem mot 2050 forventes å øke i takt med befolkningen, med høyest vekst for flyreiser og bilførerturer, lavest for sykkelturer.

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra transportetatene og Avinor utarbeidet prognoser for utviklingen av persontransporten fram mot 2050. Resultatene danner et viktig grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027.

Forventet demografisk utvikling, med økende andel eldre, er sterkt delaktig i denne utviklingen. Transportarbeidet øker mer enn antall turer, noe som skyldes at antall lange turer øker mer enn korte turer. Til sammen beregnes antall turer å øke med 31 prosent fra 2014 til 2050, mens motorisert transportarbeid i samme periode øker med 41 prosent.

Veksten i både turer og transportarbeid er størst tidlig i prognoseperioden og avtar gradvis utover i tid. 

Grunnprognoser for persontransport 2014-2050. TØI-rapport: 1362/2014. Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland og Chi Kwan Kwong

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger