Du er her

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Flyrutene Fagernes-Oslo og Førde-Bergen bør legges ned. Dette er to av forslagene til et nytt anbudsopplegg for regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 2016 som Transportøkonomisk institutt og Møreforsking har utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet har siden 1996 gjennomført anbudskonkurranser på regionale flyruter i henhold til forskriftene om Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting (FOT).

TØI og Møreforskning Molde AS har utredet forslag til et nytt anbudsopplegg for Sør-Norge fra 1.april 2016.

Dagens situasjon er gjennomgått og mulighetene for kommersiell drift er vurdert. Det er også utarbeidet forslag til kriterier for når ruter bør inkluderes i anbudsopplegget, forslag som kan fremme konkurransen og forslag til rutestruktur og transportstandard.

Årsaken til at de to rutene foreslås nedlagt, er lavt belegg og høye kostnader samtidig som akseptabel tilgjengelighet/transportstandard oppnås uten disse rutene.

Ruten Oslo-Fagernes hadde i 2013 kun ca 3 000 passasjerer, en kabinfaktor på 15-20 prosent og et støttebeløp per passasjer på over 3000 kr.

Flere av rutene som i dag legges ut på anbud, vurderes som så trafikksterke at de kan drives på kommersiell basis. Dette gjelder blant annet ruten Oslo - Ørsta-Volda og rutene på Florø.

Rapport:
TØI rapport 1331/2014 Forfattere: Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger