Du er her

Forsinkelser gir liten pendlerflukt

Færre og kortere forsinkelser på NSBs tog vil gi noe høyere billettsalg, men effekten er ikke voldsomt stor. 25 prosent mindre forsinkelser gir omtrent én prosent økning i salget av månedskort på Østlandet.

I en ny rapport fra TØI dokumenteres to tema: 1) effekten av forsinkelser på etterspørselen etter jernbanetjenester og 2) hvordan saktekjøringer påvirker kjøretid og forsinkelser.

Både for gods- og passasjertog finner forskerne en klar negativ effekt av forsinkelser på etterspørselsen etter transporttjenester med tog, men effekten er nokså moderat. Det er heller ingen tegn på at mange togkunder forsvinner etter vintre med store problemer og forsinkelser, til tross for stor oppmerksomhet på problemene.

Forskerne har også sett på midlertid nedsatt hastighet på deler av jernbanestrekninger – «saktekjøringer» – og hvordan disse påvirker kjøretid og forsinkelser for godstog. Selv om hver saktekjøring kun gir et påslag i kjøretid på 44-50 sekunder på delstrekningen, bidrar de likevel til forsinkelser ved ankomst. Godstog klarer med andre ord ikke å ta igjen all tapt tid som en følge av saktekjøring.

Det finnes i dag store mengder tilgjengelig data om togtrafikk og jernbaneinfrastruktur. Disse bør i større grad brukes til å tallfeste økonomiske sammenhenger som er sentrale for bedre planlegging og styring av jernbanen.

Rapporten oppsummerer noen av resultatene fra innovasjonsprosjektet PRESIS. Prosjektet er et samarbeid mellom Jernbaneverket, togselskapene, SINTEF, NTNU og TØI. Målet er å forbedre jernbanens pålitelighet og dermed oppnå større samfunnsmessig nyttegevinst.

Lenke til rapport: Å måle det upresise: Årsaker til og konsekvenser av togforsinkelser. TØI-rapport 1459/2015. Forfattere: Askill Harkjerr Halse, Vegard Østli og Marit Killi

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger