Du er her

Anbefaler konsentrert utbygging i regjeringskvartalet

Kvalitetssikringsrapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” anbefaler en konsentrert utbygging i det eksisterende regjeringskvartalet. Dette er i tråd med med konseptvalgutredningen og innebærer riving av Høyblokka.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har kvalitetssikret Konseptvalgutredningen for fremtidig regjeringskvartal (bildet) som ble lagt fram i juni 2013.

Rapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” er en kvalitetssikring av konseptvalgsutredningen som ble lagt frem i juni 2013. Rapporten er utarbeidet av  Dovre Group og Transportøkonomisk institutt og ble overlevert kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 17. februar. 

Rapporten foreslår en mer konsentrert utbygging i det eksisterende regjeringskvartalet. Dette vil gi en mer langsiktig løsning som tar høyde for fremtidige behov for å utvide kvartalet.

Kvalitetsikrerne gir følgende anbefalinger om hva konseptvalget bør avklare:

  • i hvilken grad byggene skal være foregangsprosjekter når det gjelder arkitektur, materialvalg, fleksibilitet og miljøløsninger,
  • nødvendig sikkerhetsnivå,
  • andel åpne kontorlandskap og cellekontorer og eventuell underdekning av arbeidsplasser,
  • bevaring eller riving av Høyblokka og Y-blokka.

I følge rapporten er bevaring av Høyblokka og Y-blokka mulig. Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved bevaring er trolig høyere enn antatt i konseptvalgsutredningen. Eventuell bevaring av Høyblokka og Y-blokka gir i tillegg utfordringer med hensyn til samlokalisering over lang tid. Dette fremkommer ikke i tilstrekkelig grad i konseptvalgsutredningen eller tilleggsutredningen fra Riksantikvaren. Kvalitetssikrerne finner imidlertid ikke faglig grunnlag for å veie verneverdi opp mot kostnader og tiltakets øvrige mål.

Rapporten anbefaler å bruke tilstrekkelig med tid til å finne de mest hensiktsmessige løsningene på lang sikt. Av hensyn til effektivitet og samhandling, sikkerhet, bymiljø og tilgjengelighet er det samtidig viktig å bygge det nye kvartalet så raskt som mulig. Et nytt regjeringskvartal er et stort og komplekst byggeprosjekt med mange aktører og grensesnitt. Dette krever tydelig overordnet styring av premisser og rammebetingelser for prosjektet, i følge rapporten.

Kvalitetssikring av konseptvalg for regjeringskvartalet følger Finansdepartementets ordning for store statlige investeringer. Hensikten er å gi en uavhengig analyse av konseptvalget før forslag til forprosjekt forelegges regjeringen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger