Du er her

51 kroner for å spare en time med kollektivtransport

Ola og Kari verdsetter tiden sin til 80 kroner pr time når de kjører bil på korte private reiser. De som bruker kollektivtransport verdsetter tiden sin til 51 kroner pr time.

Dette viser en stor ny verdsettingsstudie som Transportøkonomisk institutt og Sweco har utført på oppdrag fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Samferdselsdeparte­mentet.  Resultatene omfatter både verdien av tid, sparte ulykker og ulike miljøfaktorer. De skal blant annet brukes i nytte/kostnadsberegninger i samferdselssektoren.

Korte reiser

For korte private bilreiser under 10 mil er tidsverdien beregnet til 80 kroner pr time, mens reisende med kollektivtransport verdsetter tiden sin til 51 kroner pr time  i gjennomsnitt. Når det gjelder tjenestereiser er tidsverdien beregnet til 380 kroner for både bilførere og de som reiser kollektivt. Dette estimatet bygger på brutto lønnskostnad for arbeidsgiver.

Tabell 1: Ombordtidsverdier (2009 kr/t) for korte reiser (under 100 km) etter transportmiddel og reiseformål.

 

Bilfører

Kollektivt

Ferge

Hurtigbåt

Reiser til/fra arbeid

90

60

 

 

Andre private reiser

77

46

 

 

Alle private reiser*

80

51

126

82

Tjenestereiser

380

380

380

380

Alle reiser*

88

60

 

 

 

Data om folks preferanser er samlet inn gjennom en selvadministrert, nettbasert undersøkelse som ble gitt til et internettpanel i flere omganger. Til sammen har over 18 000 personer deltatt i de ulike delundersøkelsene.

I stated preference-undersøkelsen (SP), på norsk gjerne kalt samvalgsanalyse, ble respondentene stilt overfor parvise valg mellom forskjellige hypotetiske reisealternativer, der to eller tre forhold ved reisen varierer (f eks. reisetid, kostnad og tid i kø).

Alternativene som blir presentert tar utgangspunkt i en reise som intervjupersonene selv har beskrevet i spørreskjemaet, og egenskapene til alternativene varierer i forhold denne referansereisen.

Ved å se på hvordan folk avveier hensynet til reisetid i forhold til kostnaden ved reisen, kan man blant annet beregne hvordan folk verdsetter tiden om bord på transportmiddelet og også verdien av spart reisetid. 

Lange reiser

Når det gjelder lange private reiser over 10 mil ligger tidsverdiene noe høyere, henholdsvis 150 kroner pr time for bilførere, 98 kroner pr time for togreisende, 74 kroner for bussreisende og 204 kroner pr time for flypassasjerer. Timeprisen på lange tjenestereiser er den samme som for korte, bortsett fra for fly hvor den er noe høyere.

Tabell 2: Ombordtidsverdier (2009 kr/t) for lange reiser (100 km eller mer) etter transportmiddel og reiseformål.

 

Bilfører

Tog

Buss

Fly

Hurtigbåt

Reiser til/fra arbeid

200

156

103

288

 

Andre private reiser

146

92

73

180

 

Alle private reiser*

150

98

74

204

138

Tjenestereiser

380

380

380

445

380

Alle reiser*

181

146

120

305

 

TØI rapport 1053/2010

 

De tidsverdiene som TØI og Sweco er kommet fram til, og som er vedtatt brukt av transportetatene, er bortsett fra for flypassasjerer, i samme størrelsesorden som dagens verdier nedfelt i  Håndbok 140 til Statens vegvesen.

Den største forskjellen ser vi i verdsetting av tid på flyreiser, der tidsverdien har sunket betraktelig. Dette skyldes sannsynligvis at det de senere årene er blitt mer vanlig å fly også for personer med middels til lavere inntekt.

Verdsetting av reisetid på ulike transportmidler er også svært lik en tilsvarende svenske undersøkelse når man justerer for kjøpekraft.

Pålitelighet

Studien har også beregnet hvordan folk verdsetter pålitelighet ved å ta utgangspunkt i variasjon i ankomsttid for reisen. Ved forsinkelser på korte reiser må man multiplisere den ordinære tidsverdien men henholdsvis 3,9 for bil og 2,76 for kollektivtransport. På  lange reiser må man multiplisere den normale tidsverdien med  faktoren 1,49 for tog, 1,59 for buss, 1,71 for bil og 2,00 for fly å finne tidsverdien ved forsinkelse. Resultatet ser ut til å være på linje med de fleste internasjonale studier.

Tid i kø

Kø fører både til at den gjennomsnittlige reisetiden øker og at variasjonen i reisetiden og blir mer uforutsigbar. Det er viktig å ta hensyn til begge disse forholdene når det gjøres økonomiske vurder­ing­er i transportpolitikken. I undersøkelsen er køkjøring definert til at ”hastigheten reduseres betraktelig på grunn av mye trafikk”. Verdsetting av redusert tid i kø er beregnet til normal timepris multiplisert med henholdsvis 3,5 for korte bilreiser (under 10 mil) og 3,0 for lange bilreiser.

Sikrere beregninger

I transportetatenes nytteberegningsverktøy er enhetsprisene for tid, miljø og sikkerhet basert på verdsettingsstudier fra tidlig 1990-tall, og har senere kun vært oppdatert med indekser for prisstigning. Ikke bare er datagrunnlaget gammelt, men i mellomtiden har det også skjedd en utvikling innen verdsettings­metodikk. Med den studien som nå er gjennomført har verdiene fått et bredere fundament.

TØI og Sweco har i prosjektet samarbeidet med internasjonale eksperter i Danmark, USA, Sveits, Chile, Frankrike og Sverige.

Rapporter:
Den norske verdsettingsstudien - Tid
. TØI rapport 1053b/2010. Forfattere: Farideh Ramerdi, Stefan Flügel, Hanne Samstad, Marit Killi

Den norske verdsettingsstudien - Sammendragsrapport. TØI rapport 1053/2010. Forfattere: Hanne Samstad, Farideh Ramjerdi, Knut Veisten, Ståle Navrud, Kristin Magnussen, Stefan Flügel, Marit Killi, Askill Harkjerr Halse, Rune Elvik, Orlando San Martin

Oversikt over alle rapportene i Verdsettingsstudien:

TØI 1053A/2010 ”Den norske verdsettingsstudien, Databeskrivelse, forfattet av Hanne Samstad, Marit Killi, Stefan Flügel, Knut Veisten og Farideh Ramjerdi.

TØI 1053B/2010 ”Den norske verdsettingsstudien, Tid”, forfattet av Farideh Ramjerdi, Stefan Flügel, Hanne Samstad og Marit Killi.

TØI 1053C/2010 ”Den norske verdsettingsstudien, Ulykker – Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader”, forfattet av Knut Veisten, Stefan Flügel og Rune Elvik

Sweco 1053D/2010 ”Den norske verdsettingsstudien, Luftforurensning”, forfattet av Kristin Magnussen, Ståle Navrud og Orlando San Martín. (Sweco-rapport 141711-1)

Sweco 1053E/2010 ”Den norske verdsettingsstudien, Støy”, forfattet av Kristin Magnussen, Ståle Navrud og Orlando San Martín. (Sweco-rapport 141711-2)

TØI 1053F/2010 ”Den norske verdsettingsstudien, Helseeffekter - Gevinster ved økt sykling og gange”, forfattet av Knut Veisten, Stefan Flügel og Farideh Ramjerdi

TØI 1053G/2010 ”Den norske verdsettingsstudien, Utrygghet – Verdien av redusert rasfare og bedre tilrettelegging for syklende og gående”, forfattet av Stefan Flügel, Knut Veisten og Farideh Ramjerdi

TØI 1053H/2010 ”Den norske verdsettingsstudien, Korte og lange reiser (tilleggsstudie) – Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort, forfattet av Askill H. Halse, Stefan Flügel og Marit Killi.


 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger