Access, egress and transfer practices for designing multimodal connectivity (TRANSFER)

NFR Project no. Project Number: 267877. Supported under the aegis of TRANSPORT 2025

English version (Norwegian version below):

PRIMARY OBJECTIVE OF THE PROJECT:

Framing seamless access/egress and transfer (AET) solutions and highlighting its potential role in a transition towards public transport (PT) based, multi-modal mobility in urban Norway.

SECONDARY OBJECTIVES:

 1. Develop a comprehensive explanatory model on encouraging and restricting factors to AET and PT usage.
 2. Quantitative-qualitative assessment of AET practices and subjective experiences of PT users and non-users by state-of-the-art data inquiries, including a prompted-recall smartphone travel survey.
 3. Testing the effects of urban form, demographic, socio-economic and lifestyle attributes and existing urban policy-packaging on AET.
 4. Testing how new modes (e.g. E-bikes, shared mobility), solutions (e.g. feeder services) and forms of information provision ease AET and increase PT use over private car.
 5. To check if Urban Agreements/Policy-Packages/Reward Systems, targeting increased PT usage, consider AET solutions. If not, then how to incorporate AET inputs in them.

PROJECT SUMMARY:

Making a radical shift from car-based mobility to sustainable modes remains a major challenge in Norway. White Paper 26 (NTP) states that future person-transport growth in the larger cities should be allocated to public and active transport (PT, cycling and walking. A popular measure towards this "green shift" is enforcing urban agreements and extending financial support for urban policy-packages, and a primary focus area is increasing PT ridership.

TRANSFER will map out solutions to increase PT ridership in the urban regions. It does so by investigating two well-known yet under-investigated public transport challenges: how people access and egress public transport stops and how people practice and experience transfers if two or more connections are involved. The project will, for the first time in Norway, use a combined quantitative-qualitative assessment of access/egress and transfer (AET) issues by linking urban form, travel behavior, preferences, urban agreements and policy-packaging.

The project will further work towards identifying measures for developing sustainable AET solutions. A detail assessment of acceptable and effective measures, by identifying different groups and their opportunities to change travel behaviour, will inform the subsequent recommendation stage. This part will also address the process of adopting such measures in city-networks. In sum, this project will assess the following:

-AET practises and experiences,

-effectiveness of measures from a policy perspective,

-potential impact across different groups in light of citizens’ attitudes and political processes.

Results will highlight the required specific interventions (e.g. feeder services, infrastructure improvement for bicycles, car-sharing, parking facilities, route-alignment). The project will culminate by recommending ways to insert TRANSFER’s inputs in the set of indicators and PT-related measures outlined in the city-networks? urban agreements and policy-packages.

Norwegian version/Norsk versjon:

Et radikalt skifte fra privatbilisme til bærekraftige former for transport er en vedvarende utfordring i Norge. Stortingsmelding 26 fra 2014 (Nasjonal transport plan) fastsetter at fremtidig vekst i persontrafikken i de største byene skal løses av gange, sykkel og kollektivtransport. Nullvekstmålet er et viktig middel for å oppnå et grønt skifte. For å få dette til skal det inngås avtaler mellom ulike statlige, regionale og kommunale aktører, som etterfølges av finansiering av politikkpakker i byene. En viktig del av dette er å øke bruken av kollektivtransport. I TRANSFER vil vi kartlegge løsninger for å øke bruken av kollektivtransport i byregionene. Vi gjør dette ved å studere to velkjente men lite undersøkte utfordringer: hvordan innbyggere kommer til (access) og reiser fra (egress) stopp for kollektivtransport, og hvordan innbyggere gjennomfører og opplever bytter mellom transportmidler der reisen består av flere ledd med bruk av flere transportmidler.

For første gang i Norge, vil man gjennom prosjektet, kombinere kvalitative og kvantitative vurderinger av access, egress og bytter, fra både byform-, reisevane-, byvekstavtale- og poltikkpakkeperspektiver, og ikke minst ut ifra hvilke preferanser brukere har.

I prosjektet vil vi også jobbe mot å identifisere tiltak for å utvikle bærekraftige løsninger for acess, eggress og bytter. Gjennom å identifisere gruppers muligheter til å endre reisevaner vil en omfattende vurdering av hva som er akseptable og effektive mål resultere i anbefalinger som vil legge føringer på hvilke anbefalinger som gjøres i det videre arbeidet med prosjektet. Her vil vi også undersøke hvordan å ta i bruk slike løsninger i bynettverk. Til sammen vil prosjektet vurdere:

 1. Bruk av, og erfaringer med, access, egress og bytter
 2. Hvor effektive ulike tiltak er fra et strategisk synspunkt
 3. Potensialet for å påvirke for ulike brukergrupper holdninger og politiske prosesser

Resultatene vil fremheve behovet for tiltak (som mateløsninger, infrastrukturbehov for sykling, bildeling, parkering, effektiv rutestruktur). Prosjektet vil ende opp med ett sett med anbefalinger for hvordan resultatene fra TRANSFER kan inkluderes i byvekstavtaler og poltikkpakker.

Researchers involved:

Tanu Priya Uteng (Project Leader), TØI

Lars Böcker, UIO

Anders Tønnesen, TØI

Marianne Knapskog, TØI

Kjersti Visnes Øksenholt, TØI

Oddrun Helen Hagen, TØI

Maja Karoline Rynning, TØI

Torstein S. Throndsen (PhD. Candidate), UIO

Collaborating partners:

 1. Institute of Sociology and Geography, University of Oslo
 2. Norwegian Road Authority / Statens Vegvesen
 3. Norwegian Rail Authority / Jernbaneverket
 4. Ski Kommune
 5. Ruter AS
 6. University of Karlstad, Sweden
 7. University of Utrecht, Netherlands
 8. Studio Bereikbaar, Netherlands
 9. PlanIT, Netherlands
 10. Systra, UK
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger