Du er her

Sykkelfelt med buffer

Forfattere: Aslak Fyhri, Kjell Vegard Weyde, Petr Pokorny, Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1991/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1450-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Statens vegvesen gjennomførte i 2022 et prosjekt for å forbedre syklisters sikkerhet og komfort i Dyvekes vei. Det foregikk på en 400 meter lang strekning, der sykkelfeltet ble utvidet fra ca. 1,3 meter til 2,25 meter. Dette ble oppnådd ved å fjerne kollektivfeltet og legge til en 90 cm buffer mot kjørefeltet. Målet var å vurdere endringens effekt på trafikkmønstre, sikkerhet og brukertilfredshet blant trafikanter, inkludert syklister, fotgjengere, kollektivtransport og bilister. Studien inkluderte litteratursøk, videoobservasjoner og intervjuer med syklister, fotgjengere og bussjåfører. Resultater viste generelt forbedret trygghet og komfort for syklister og fotgjengere, samt færre nestenulykker rapportert av bussjåfører. Tiltaket resulterte også i færre fartsovertredelser og økt avstand mellom kjøretøy og syklister, og demonstrerte at sykkelfelt med buffer kan øke trafikksikkerheten på vegstrekninger i urbane områder. Suksess avhenger av flere faktorer, som veiutforming og lokale trafikkforhold, samt kryssløsninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postadresse: Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger