Forskningsprosjekt:

TransBYTT

I TransBYTT undersøker vi betingelser for at kollektivbyttepunkter skal fungere best mulig for reisende og operatører.

Vi undersøker utvalgte byttepunkter (case) i fem fylker: Oslo/Akershus, Hedmark, Hordaland, Sør-Trøndelag og Vest-Agder. Resultatene publiseres i en rapport som vil bli offentliggjort høsten 2016.

Vi lager også en veileder. Den skal presentere erfaringer og løsninger fra ulike case. Veilederen kvalitetssikres ved at en foreløpig versjon testes ut i fylkeskommunalt/kommunalt arbeid med utvikling av byttepunkter. Slik ivaretas innspillene fra aktører som skal ta veilederen i bruk og brukervennligheten øker.

Samarbeidsprosjekt

Følgende aktører deltar i prosjektet: TØI, Ruter, Hedmark trafikk, fylkeskommunene i Sør-Trøndelag, Hordaland, Vest-Agder, Akershus, Rom Eiendom, Jernbaneverket, Statens vegvesen og KS. Prosjektet er støttet av Enova.  

Tre spørsmål er veiledende for prosjektet

  1. Hvilke egenskaper ved byttepunktet bidrar til å gjøre byttet bedre for de reisende?
  2. Hvilke egenskaper ved byttepunktene bidrar til optimal drift i og gjennom byttepunktet (for operatørene)?
  3. Hva er sammenhengen mellom ruteplanlegging og lokalisering/utforming av byttepunktet?

For å svare på spørsmålene gjennomfører vi spørreundersøkelser blant reisende på byttepunkter. Vi intervjuer også relevante personer i operatørselskaper, fylkeskommuner, kollektivselskap, etater og kommuner. Datainnsamlingen vil i hovedsak foregå våren 2015. Testing og forbedring av veilederen vil foregå i 2016. Prosjektet avsluttes i desember 2016.

Informasjon og materiell fra prosjektet legges ut på denne siden.

Kontaktpersoner

Kjersti Visnes Øksenholt (prosjektleder)

Petter Christiansen

Julie Runde Krogstad (i permisjon)

Aud Tennøy (kvalitetssikrer)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger