logo

Søk

Du er her

NORSULP (Sustainable Urban Logistics Plans in Norway) har som hovedmål å utarbeide veiledning til bruk ved etablering av bylogistikkplaner i norske kommuner. Slik kan det tilrettelegges for effektiv og miljøvennlig avvikling av godstransport i byer og byområder.

Prosjektet er et Kompetanseprosjekt for næringslivet som skal bidra til å øke kunnskapsnivået om og oppmerksomheten på bylogistikk i planlegging.

NORSULP er finansiert av Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Norges forskningsråds Transport 2025-program.

Prosjektet identifiserer allerede eksisterende europeiske bylogistikkplaner og deres praksis. Erfaringene herfra kan ha relevans for utvikling av tilsvarende planer i Norge. For at en bylogistikkplan skal være vellykket er det viktig at den er validert av brukerne: lokale-, regionale- og nasjonale myndigheter, transportører, varemottakere og varesendere.

Prosjektet identifiserer disse aktørenes behov knyttet til utforming av slike planer. Bylogistikkplanene utvikles av lokale eller regionale myndigheter, men gjerne i samarbeid med private aktører.

Det er ønskelig å skape en felles tilnærming mellom aktørene, for deretter å validere dette i de involverte kommunene som eier planarbeidet i den enkelte by.

Avslutningsvis søker prosjektet å etablere en generell veiledning som grunnlag for fremtidig utvikling og implementering av bylogistikkplaner. Samlet kan dette gi svar på hvordan en best mulig kan bistå norske kommuner i utviklingen av egne bylogistikkplaner.

Prosjektomtale - NORSULP i media

Bodø Nu (08.06.2017): "Nye transport-Bodø på tegneblokka"

Mediaplanet, samfunnsutvikling (09.2016): "Må planlegge bylogistikk bedre"

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no