Du er her

Artikkelsamling:

Universell utforming i transportsektoren

Artikkelsamlingen er et sentralt læreverk om UU for flere utdanninger, fagretninger og etterutdanningskurs i UoH-sektoren, samt transportetater og planmyndigheter.

Dagens faglitteratur om universell utforming (UU) svarer ikke godt på utfordringene transportetatene møter i sitt arbeid, og når planleggere mangler helhetlig kunnskap kan løsningene som bygges ikke holde høy nok standard.

Denne artikkelsamlingen om UU i transportsektoren er resultatet av en kartlegging av behovene for læremidler innen høyere utdanning. Artikkelsamlingen er relevant for flere utdanninger, fagretninger og etterutdanningskurs i UoH-sektoren, samt transportetater og planmyndigheter.

Artikler

Artikkel 1: Inkluderende mobilitet Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt og Nils Fearnley

Artikkel 2: Funksjonskrav for inkluderende transport Forfatter: Kristin Ystmark Bjerkan

Artikkel 3: Universell utforming og barrierer for bruk av kollektivtransport Forfattere: Anja Fleten Nielsen og Kjersti Visnes Øksenholt

Artikkel 4: Universell utforming og medvirkning i planprosesser Forfattere: Ranja B. Sjøstrøm, Torunn Asheim, Ragni L. Helweg, Hèctor Piñabarrios og Christine R. Nilsen

Artikkel 5: Hvordan sikre universell utforming av reisekjeder i et system med sammensatte lover, regler og ansvar? Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt og Julie Runde Krogstad

Artikkel 6: Effekter av universell utforming: livskvalitet, etterspørsel og samfunnsøkonomisk nytte Forfattere: Nils Fearnley; knut Veisten og Anja Fleten Nielsen

Artikkel 7: Fremtidige transportløsninger: teknologi, design og innovasjon Forfatter: Jørgen Aarhaug

Hele artikkelserien

Artikkelsamlingen skal bidra til økt overordnet kunnskap om hva UU og tilgjengelighet for alle innebærer, samt prinsipper for hvordan tilgjengelighet for alle kan oppnås i transportsammenheng, mht. planprosess og fysiske løsninger. Slik kan artikkelserien bidra til at gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet styrkes, og igjen bidra til bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppen for artikkelsamlingen inkluderer

  • studenter på høyskoler og universitet og etterutdanningskurs
  • planleggere, prosjektledere og bestillere i transportetatene
  • konsulenter som utfører oppdrag for transportetatene.

I tillegg vil artikkelsamlingen være relevant for andre statlig, fylkeskommunalt og kommunalt ansatte som på ulike måter arbeider med eller kommer borti universell utforming i sin arbeidshverdag.

Kjersti Visnes Øksenholt og Nils Fearnley er redaktører for artikkelsamlingen. Seniorforsker Tanu Priya Uteng har kvalitetssikret arbeidet, og Anja Fleten Nielsen har bidratt i de innledende kartleggingene. Alle artikkelbidragene har vært gjennom grundig («double blind») fagfellevurdering i tråd med vitenskapelige prinsipper og holder høyt faglig nivå.

Artikkelsamlingen er initiert og delfinansiert av Statens vegvesen ved Liv Øvstedal og Stein Brembu. Bufdir har delfinansiert artikkelsamlingen gjennom tilskuddsordningen «Universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon».

Vi retter en spesielt stor takk til de anonyme reviewerne som har stått for fagfellevurdering av alle bidragene. Alle forfatterne og redaktørene er samstemte i at deres nærlesing og grundige tilbakemeldinger har bidratt til sterkt forbedrede artikler.

Kontaktperson

Nils Fearnley

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger