SAfe Foreign Transport

Risikofaktorer

Unike risikofaktorer for utenlandske godstransportører?
Et av premissene for å fokusere på utenlandske godstransportører er hypotesen om at disse er eksponert for unike risikofaktorer. Prosjektet vil undersøke betydningen av fire slike, og vil for øvrig også søke andre forklaringer.

Sikkerhetskultur
Den første relevante risikofaktoren er sikkerhetskultur. Også profesjonelle utenlandske sjåfører bærer med seg trafikksikkerhetskultur fra sitt hjemland, påvirket av nasjonal føreropplæring, samhandling, trafikkregler, politiets håndhevelse og så videre.

Nasjonale ulykkesstatistikker indikerer at det er ulike nasjonale trafikksikkerhetskulturer. I sjøfarten har man også funnet nasjonale forskjeller i sikkerhetsholdninger både hos ledelse og besetninger. En annen utfordring med multinasjonale besetninger er kommunikasjon, som også er sentralt i en god sikkerhetskultur.

Kompetanse og opplæring
Den andre aktuelle risikofaktoren er kompetanse og opplæring. Det har blitt hevdet at utenlandske sjåfører ikke har like god kompetanse til å kjøre i det kuperte norske terrenget som norske sjåfører. Tilsvarende argumenter har blitt anført i forhold til vinterkjøring.

Teknologi og utstyr
Det tredje forholdet er teknologi og utstyr. Det har også blitt hevdet at utenlandske trekkbiler blant annet har svakere motorer enn norske og at de gjerne er eldre. De utenlandske vogntogene består ofte av toakslet trekkvogn med treakslet tralle, og dette gir langt dårligere fremkommelighet i stigning på vinterføre enn de norske vogntogene som gjerne består av boggibil med henger. Norske medier rapporterer dessuten hver vinter om utenlandske tungbiler som er dårlig skodd for vinteren og mangler kjettinger.

Arbeidsforhold
Vi skal også undersøke arbeidsforhold. En transportsektors rammebetingelser, konkurranse, lovverk, regulering, transporttype, kostnader ved ulykker osv., er avgjørende for sikkerhetsnivået. Den viktigste rammebetingelsen på veg og sjø er lønnsnivå.

Har dere konkurranse?
Dersom norske begrensninger på kabotasje forsvinner, vil vi få hardere konkurranse mellom norske og utenlandske aktører, kanskje med et ytterligere press om å kutte kostnader. Det spekuleres allerede i dag om at utenlandske sjåfører velger bort bomveger og ferger til fordel for smalere, brattere veger som er mindre egnede for tungtransport for å spare penger.

Statens vegvesen påpeker imidlertid at det er flere nordmenn enn utlendinger som blir tatt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Konkurransen er også hard i shipping. Også her er lønn den avgjørende konkurransefaktoren. Studier viser dessuten at den faktiske arbeidstiden på utenlandskregistrerte skip er lenger enn på norske, med de implikasjoner dette har for trøtthet og risiko for ulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger