SAfe Foreign Transport

Bakgrunn

Dagens regler for kabotasje
Utenlandske aktørers innblanding i det nasjonale markedet for godstransport på veg (kabotasje) i Norge er begrenset av det norske regelverket i dag (februar. 2013). Etter et internasjonalt oppdrag kan utenlandske kjøretøy ta tre nasjonale transportoppdrag i løpet av syv kalenderdager, før de må kjøre tilbake til hjemlandet. Dette endres kanskje i januar 2014. EU arbeider nå med gradvis å liberalisere kabotasjereglene i alle sine medlemsland, og de norske reglene for kabotasje vil antakelig bli tilpasset til disse.

Er utenlandske vogntog overrepresenterte?
Selv om mediene stadig rapporterer om ulykker med utenlandske vogntog på norske veger, vet vi lite om hvilke følger de økende andelene med utenlandske aktører faktisk har for sikkerheten på veg. Det er imidlertid gjort noen tellinger som kan gi en pekepinn på situasjonen.

Statens vegvesen og bergingsselskapene gjorde i 2010 undersøkelser på E139 mellom Ålesund og Dombås som indikerte at utenlandske lastebiler var overrepresenterte i ulykkesstatistikken. Disse utgjorde 22 % av tungbilene på strekningen, mens 33 % av tungbilene som fikk bistand av bergingsselskapene var utenlandske. I Nordland fant man i løpet av tre måneder at 80 % av de 183 tunge kjøretøyene som var registrert i eneulykker, andre ulykker, eller som i stor grad hindret trafikken var utenlandske.

Reell økning i risiko for grunnstøtinger langs norskekysten
Skipsfartens internasjonale karakter reflekteres gjennom skipenes ulike flaggstater, utenlandske rederier og internasjonale besetninger. En slik kompleks internasjonal organisering  vil vi kanskje se på norske veger i årene som kommer. Dette kan medføre endringer i risikoprofil og reguleringsmessige utfordringer.

Havnestatistikken viser en økning i internasjonalt registrerte skip involvert i transport av gods i Norge. Det har vært en økning i grunnstøtinger med alle typer skip i Norge de siste årene, fra 150 i 2006 til 250 in 2010. Dette innebærer, ifølge Sjøfartsdirektoratet, en reell risikoøkning, siden vi ikke har hatt en tilsvarende økning i tonnasje og tilbakelagte distanser i den samme perioden.

Flere grunnstøtinger med utenlandskregistrerte skip
Andelen utenlandskregistrerte skip involvert i grunnstøtinger på norskekysten har også økt, fra 5 % i 2000 til 34 % i 2004. Utenlandske godsskip utgjør en betydelig andel i denne statistikken. Vi vet ikke om dette skyldes mer seiling med slike skip i norske farvann, høyere risiko eller begge deler.

Vi vet heller ikke om det er forskjeller i ulykkesrisikoen til skip som primært har norske besetninger eller primært multinasjonale besetninger. Gitt at norske skip i økende grad får multinasjonale besetninger er det viktig å undersøke dette.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger