SAfe Foreign Transport

Prosjektets mål

Prosjektet har flere delmål:

  1. Kartlegge forekomsten av, og rutene til utenlandske aktører i godstransport på veg og sjø i Norge.
  2. Bruke disse resultatene og ulykkesdatabasene til å beregne disse aktørenes ulykkesrisiko.
  3. Undersøke risikofaktorene og utfordringene som den økende internasjonaliseringen i transport av gods på veg og til sjøs medfører
  4. Diskutere mulige tiltak som kan iverksettes for å håndtere disse risikofaktorene og utfordringene.
  5. Endelig skal effektene av eventuelle kabotasjelovendringer for 2014 evalueres, med tanke på økte andeler utenlandske aktører og ulykkesrisiko.
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger