SAfe Foreign Transport

Prosjektets mål

Prosjektet har flere delmål:

  1. Kartlegge forekomsten av, og rutene til utenlandske aktører i godstransport på veg og sjø i Norge.
  2. Bruke disse resultatene og ulykkesdatabasene til å beregne disse aktørenes ulykkesrisiko.
  3. Undersøke risikofaktorene og utfordringene som den økende internasjonaliseringen i transport av gods på veg og til sjøs medfører
  4. Diskutere mulige tiltak som kan iverksettes for å håndtere disse risikofaktorene og utfordringene.
  5. Endelig skal effektene av eventuelle kabotasjelovendringer for 2014 evalueres, med tanke på økte andeler utenlandske aktører og ulykkesrisiko.
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger