Du er her

Vurdering av elbilfordeler i byområder

Forfattere: Kjell Werner Johansen, Anne Madslien, Christian Steinsland, Bjørn Gjerde Johansen
Rapportnr: 1900/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1952-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I denne rapporten vurderer vi betydningen av elbilfordelene i byene med hensyn til finansierings-grunnlaget for bypakkene, etterspørsel etter kollektivtransport og innfasing av elbiler i bilparken. Vurderingene er gjort basert på eksisterende relevant forskning supplert med noen nye beregninger. Forskningen tyder på at elbilfordelene har bidratt til økt elbilhold, men trolig også til økt bilhold og bilbruk. I byområder innebærer økt biltrafikk betydelige eksterne kostnader i form av kø. Å opprettholde elbilrabatten i bomringene vil også gi utfordringer for finansiering av bypakkene. Redusert elbilrabatt vil gi færre bilreiser og noen flere kollektivreiser, men også mer sykling og gange og noen færre reiser totalt. Beregninger av kostnader ved bilhold tyder på at elbilene fortsatt vil være ganske konkurransedyktige selv om noen av fordelene trappes ned.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger