Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportmodeller mot fremtiden. Muligheter for forbedrede modeller med fokus på reiser i byområder

Transportmodeller mot fremtiden. Muligheter for forbedrede modeller med fokus på reiser i byområder

Forfattere: Stefan Flügel, Anne Madslien, Nina Hulleberg, Christian Steinsland, Bjørn Gjerde Johansen
Rapportnr: 1819/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2347-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver behov og muligheter for modellutvikling for personreiser i Norge. Det identifiseres flere begrensinger i dagens transportmodellsystem grunnet den statiske og makroskopiske modelltilnærmingen. Rapporten omhandler blant annet agentbaserte modeller, som er en nyere type modell som kan bidra i transportanalyser i byer og for effektberegning av nye tiltak og transportformer som f.eks. robotaxier. Det anbefales parallelle løp for modellutvikling der en både videreutvikler dagens transportmodellsystem på kort og mellomlang sikt og samtidig satser på nye mer dynamiske transportmodeller. Dette vil sikre at transportmodeller får økt relevans for å bidra til utvikling av transportsystemene i fremtiden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger