Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Syklisters, gåendes og rullestolbrukeres vurdering av drift og vedlikehold. Gruppeintervjuer med ulike trafikantgrupper i byområdene Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim.

Syklisters, gåendes og rullestolbrukeres vurdering av drift og vedlikehold. Gruppeintervjuer med ulike trafikantgrupper i byområdene Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim.

Forfattere: Maja Karoline Rynning, Oddrun Helen Hagen, Ole Aasvik, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1773/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2088-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

For å nå målsetninger om at flere skal gå og sykle mer trengs kunnskap om hvordan gående, syklister og rullestolbrukere opplever drift og vedlikehold av gang- og sykkelarealer og hvordan dette påvirker deres reiseatferd. Som en del av Statens vegvesens FoU-prosjektet BEVEGELSE har vi gjennomført gruppeintervjuer blant disse brukergruppene i Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Vi finner at drift og vedlikehold kan påvirke valg om å reise, reisemiddelvalg, samt fremkommelighet og tilgjengelighet. Lokalt klima og geografisk kontekst påvirker opplevelsen av og behov for drift og vedlikehold. Deltakerne er stort sett fornøyd med vinterdrift lokalt, men varierende forhold skaper uforutsigbarhet og utrygghet. Føreforhold vinterstid påvirker særlig fremkommelighet og valg om å reise blant seniorer og rullestolbrukere. Om sommeren er det først og fremst ujevnt dekke og hull i asfalten som skaper problemer, særlig for seniorer og rullestolbrukere. Da flere brukergrupper er underrepresenterte i disse og tidligere undersøkelser anbefaler vi et særskilt fokus på disse videre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger