Du er her

  • > Publikasjoner
  • > SykkelPiloter: Evaluering av tiltaket «sharrows»

SykkelPiloter: Evaluering av tiltaket «sharrows»

Forfattere: Aslak Fyhri, Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau, Ole Aasvik, Katrine Karlsen
Rapportnr: 1789/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2309-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

«Sharrows» er oppmerking i veibanen med pil og sykkelsymbol for å få flere syklister til å sykle i veibanen i stedet for på fortauet. Tiltaket er testet ut i andre land, men siden Norge er et av få land hvor sykling er tillatt på fortau, er det interessent å undersøke effekten i en norsk kontekst. TØI har evaluert tiltaket gjennom før- og etterundersøkelser i Horten og Lillehammer. Videoregistreringer viser en økning i andelen syklister som velger å sykle i veibanen. Intervjuer med trafikanter viser at både gående og syklende opplever at gatene fungerer bedre med dette tiltaket. Blant bilister er det en tendens til at flere opplever å bli hindret av andre trafikanter. Totalt sett ser oppmerking med «sharrows» ut til å ha den tilsiktede virkningen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger