Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lokalisering av ny videregående skole i nordre Vestfold - Transportmessige konsekvenser

Lokalisering av ny videregående skole i nordre Vestfold - Transportmessige konsekvenser

Forfattere: Kjell Werner Johansen, Berit Grue
Rapportnr: 1164/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Ny videregående skole i Holmestrand er ønsket av flere aktører og det legges til rette for en slik utbygging lokalt. Ny skole vil tiltrekke seg flere elever fra et større område enn det skolen rekrutterer fra i dag. Dette påvirker omfanget av skoleskyss og elevenes velferd gjennom daglig reiseomfang til/fra skolen. Beregningene som er utført i prosjektet tyder på at reiseomfanget ved en ny stor skole blir mindre ved en lokalisering i Holmestrand enn lenger nord i fylket. Dette skyldes dels at veksten i elevtall vil være større i Holmestrand enn i omegnskommunene, dels sentral plassering i nordre Vestfold.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger