Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Konseptvalgutredning veibruksavgift og bompenger, vedlegg 6-3 Transportmodellberegninger

Konseptvalgutredning veibruksavgift og bompenger, vedlegg 6-3 Transportmodellberegninger

Forfattere: Christian Steinsland, Anne Madslien, Kjell Werner Johansen, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1921/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1977-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

TØI har gjort transportanalyser for person- og godstransport som skal brukes som grunnlag for beregninger av samfunnsøkonomiske virkninger av ulike konsepter for et framtidig system for bompenger og veibruksavgift. Samtlige konsepter fører til redusert trafikkarbeid med personbiler og reduserte eksterne kostnader (utslipp, ulykker, støy, slitasje og kø). Konseptene med flat veibruksavgift over hele landet reduserer trafikkarbeidet både i byene og i spredtbygde strøk for både gods- og persontransport. Disse effektene blir større, jo større inntektsmål konseptvarianten har. Konseptene som differensierer prisene mellom byer og spredtbygde strøk fører til en stor reduksjon i trafikkarbeidet i byene, som er samfunnsmessig effektivt ettersom eksterne kostnader per km er høyere i disse områdene pga. kø og flere eksponerte for forurensing. I spredtbygde strøk øker trafikkarbeidet (og trafikanters opplevde nytte) for både personbiler og lastebiler. I samtlige konsepter reduseres trafikanters nytte (i sum) som følge av økt belastning fra veibruksavgift, men dette nyttetapet mer en oppveies av økte inntekter til det offentlige og sparte eksterne kostnader.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger