Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hvordan påvirker førerstøttesystemene ulykkesrisikoen? Litteraturstudie

Hvordan påvirker førerstøttesystemene ulykkesrisikoen? Litteraturstudie

Forfattere: Alena Katharina Høye, Vibeke Milch Uhlving, Lars Even Egner
Rapportnr: 1995/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2062-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary

Blant førerstøttesystemene som er på markedet i dag, er det mange som allerede har stor utbredelse og som i empiriske studier har vist seg å redusere ulykkesrisikoen. Økende utbredelse av førerstøttesystemene kan derfor forventes å forbedre trafikksikkerheten. Noen førerstøttesystemer kan imidlertid også ha uheldige virkninger på føreratferd. Bl.a. kan førerne ha over-dreven tillit til systemene og bli mer uoppmerksomme eller koble seg helt ut fra bilkjøringen. Systemene kan også i seg selv være distraherende. Slike effekter kan forventes å være større, jo mer førere blir avlastet fra grunnleggende kjøreoppgaver som å holde fart og sideplassering. Den samlede effekten av at stadig flere biler har stadig mer avanserte førerstøttesystemer, vil derfor trolig være mindre enn man kunne forvente ut fra hvordan de enkelte systemene virker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger