Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder

Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder

Forfattere: Arvid Strand, Jørgen Aarhaug, Nils Fearnley, Tanja Loftsgarden, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1099/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1146-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Et kollektivtransportsystem som skal kunne betegnes å ha høy kvalitet, må først og fremst ha god framkommelighet og høy frekvens. Dessuten må det ha et prisnivå som kan konkurrere med kollektivtransportens sterkeste rival, bilen. For å etablere et slikt system kreves det store investeringer i egne traseer og godt materiell, samt betydelige tilskudd til drift. Tilskuddsandelen i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger varierer mellom 45 og 27 prosent og er betydelig lavere enn det vi finner i andre nordiske byer og i mange byer utenfor Norden. Med grunnlag i lokale utredninger har vi anslått investeringsbehovet i nye buss- og banesystemer til nærmere 100 milliarder i årene framover. I tillegg kommer behovet for betydelige økninger i driftstilskuddene, i hvert fall om det er et mål å nå en velferdsmaksimerende tilskuddsandel på i overkant av 50 prosent. Bakgrunnen for at en såpass stor andel er velferdsmaksimerende, er effekter knyttet til trengsel på vegene, særlig i rushtiden, og til at forbedringer i kollektivtilbudet virker selvforsterkende.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger