Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Framtidige bompengeinntekter i Bergen, Oslo, Nord-Jæren og Trondheim – noen alternative beregninger – Rapport til Regjeringens bompengeutvalg

Framtidige bompengeinntekter i Bergen, Oslo, Nord-Jæren og Trondheim – noen alternative beregninger – Rapport til Regjeringens bompengeutvalg

Forfattere: Christian Steinsland, Kjell Werner Johansen, Aino Ukkonen, Nina Hulleberg
Rapportnr: 1783/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2302-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I denne rapporten dokumenterer vi framskrivninger for alternative scenarier for bompengeinntekter i de fire største byområdene i 2030. Referansealternativet bygger på SSBs befolkningsframskrivninger og framskrivninger for bilparkens sammensetning som ble benyttet i regjeringens Nasjonalbudsjettet for 2019. Transporttilbud og bompengetakster er forutsatt å være i tråd med gjeldende vedtak våren 2020. I Referansealternativet går antall passeringer i bomringene opp med fra 15 til 28 prosent fra basisåret 2019. Samtidig går inntektene ned med mellom 18 og 25 prosent som følge av langt høyere andel nullutslippskjøretøy. Vi har gjennomført en rekke framskrivninger med alternative forutsetninger om bompengetakster, nullvekst i trafikken, alternativ befolkningsvekst og hurtigere innfasing av nullutslippskjøretøy i tråd med målene i Nasjonal transportplan 2018 – 2029. Vi har også beregnet virkningene av et veiprisingssystem, der en betaler per kilometer kjørt, differensiert etter type kjøretøy, områdetype og tidsperiode.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger