Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Framtidens transportbehov. Følsomhetsberegninger av transportframskrivinger og transportutvikling i korridorer

Framtidens transportbehov. Følsomhetsberegninger av transportframskrivinger og transportutvikling i korridorer

Forfattere: Anne Madslien, Nina Hulleberg, Inger Beate Hovi, Christian Steinsland
Rapportnr: 1722/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2264-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033, har TØI utarbeidet nye framskrivinger for innenlands person- og godstransport basert på beregninger med modellene NTM6, RTM og NGM (TØI rapport 1718/2019). Framskrivingene gjelder for en situasjon der det ikke er lagt inn andre virkemidler enn sikre infrastrukturprosjekter, fortsatt økning i andel elbiler og gradvis fjerning av bompenger utenom byene. Bilbruk blir dermed relativt sett billigere i forhold til andre transportformer. For å vurdere robustheten i resultatene er det i etterkant gjort en del følsomhetsberegninger. I disse har man beregnet effekten av endrede forutsetninger for befolkningsvekst, økonomisk utvikling og teknologisk utvikling, samt gjort grove beregninger av hva innfasingstakt og kilometerkostnader for elbiler betyr for transportmiddelfordeling og trafikkarbeid med personbil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger