Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Framskrivinger for persontransport 2018-2050. Oppdatering av beregninger fra 2019.

Framskrivinger for persontransport 2018-2050. Oppdatering av beregninger fra 2019.

Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Nina Hulleberg
Rapportnr: 1824/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2355-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 har TØI utarbeidet reviderte framskrivinger for innenlands persontransport mot 2030 og 2050. Framskrivingene bygger på de siste befolkningsprognosene fra Statistisk Sentralbyrå (2020), økonomisk utvikling fra Perspektivmeldingen (2021) og nye infrastrukturtiltak der det foreligger vedtak om bevilgning. Det forutsettes ikke at det innføres nye tiltak eller virkemidler som påvirker transportetterspørselen i noen spesiell retning. All bompengeinnkreving utenom byene avvikles i tråd med vedtak for det enkelte prosjekt og det innføres ikke nye tiltak for å nå nullvekstmålet i byene. Elbiler innfases i personbilparken i tråd med Nasjonalbudsjettet uten at det innføres nye avgifter på bruk av disse. Dette betyr at det forutsettes at bilbruken blir langt billigere i fremtiden enn i dag. Modellene er basert på kartlagte reisevaner og det er følgelig ikke forutsatt endringer i folks holdninger eller preferanser over tid. Dette betyr at det ikke nødvendigvis er den mest sannsynlige utviklingen som er beregnet, men mer en referansebane som kan danne grunnlag for å vurdere ulike tiltaks effekt på transportomfang og transportmiddelfordeling uten at vi vurderer hvilken transportpolitikk som er mest sannsynlig. Som ved opprinnelig framskriving beregnes antall reiser å øke omtrent i tråd med befolkningsveksten, med høyest vekst for bil- og kollektivreiser. Det beregnes lavere vekst for flyreiser, gang og sykkel. Demografisk utvikling, samt hva som forutsettes utbygd av infrastrukturtiltak er viktige elementer i utviklingen. Forutsetningene om sterk økning i andel elbiler med langt lavere kilometerkostnader enn dagens bilpark og at alle bomstasjoner utenom byområdene fjernes i løpet av analyseperioden, er viktige drivere for at personbil øker betydelig mer enn fly på lange reiser. Reisene blir gjennomgående lengre slik at transportarbeidet øker med 25 prosent fra 2018 til 2050, mens antall reiser øker med ca 12 pr

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger