Du er her

Evaluering av friteksttavler i Trondheim

Forfattere: Alena Katharina Høye, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Rune Elvik, Muhammad Juned Akhtar, Tor-Olav Nævestad, Truls Vaa
Rapportnr: 1153/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1239-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På bakgrunn av økende bruk av IT-systemer er dette prosjektet gjennomført innenfor Vegdirektoratets etatsprogram "ITS på veg mot 2020". Virkningen av seks teksttavler i Trondheim på framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø ble undersøkt ved hjelp av trafikksimuleringer, brukerundersøkelser og analyser av fartsdata. Simuleringer viser at varsling av hendelser trolig vil redusere reisetid og øke antall ulykker. Samfunnsøkonomisk oppveier ikke reisetidsgevinsten de økte ulykkeskostnadene. Det kunne ikke påvises noen positive sikkerhetseffekter av køvarsling, muligens fordi tavlene ikke ennå fungerte helt som planlagt. Trafikantene synes stort sett at tavlene er nyttige, selv om den praktiske nytten i form av endret rutevalg er liten. Ved hendelser vil noen endre rutevalg, men ikke ved reisetidsinformasjon eller køvarsling når det ikke er hendelser. Mange ønsker at tavlene også skal vise informasjon om mulige omkjøringsveger og om vanskelige kjøreforhold.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger