Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekter av framkommelighetstiltak for kollektivtransport

Effekter av framkommelighetstiltak for kollektivtransport

Forfattere: Knut Johannes Liland Hartveit, Nina Hulleberg, Askill Harkjerr Halse, Nils Fearnley, Rikke Ingebrigtsen
Rapportnr: 1811/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2334-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ved hjelp av detaljerte kjøretidsdata har vi illustrert framkommelighetsproblemene for utvalgte bussruter i Bergen, og undersøkt effekten av tiltak for å bedre framkommeligheten. Vi demonstrerer at framkommelighetsproblemene lar seg dokumentere med slike data, og at ulike mål på framkommelighet stort sett gir det samme inntrykket av situasjonen. Analysene av effekter av tiltak viser at aktiv signalprioritering (ASP) i lyskryss har hatt betydelig effekt på bussenes framkommelighet i to kryss ved Haukås nord i Bergen. Et kollektivfelt i samme område ser derimot ikke ut til å ha hatt noen særlig effekt. Vi finner heller ingen effekt av framkommelighetsprosjektet for Linje 10 mellom Gyldenpris og Wergeland, der det er gjort en rekke mindre utbedringer. Enkle samfunnsøkonomiske analyser tyder på at ASP er sterkt samfunnsøkonomisk lønnsomt i ett av de analyserte kryssene, men ulønnsomt i de tre andre. ASP blir samfunnsøkonomisk lønnsomt i tre av kryssene hvis passasjerenes tidsbesparelse behandles som en pålitelighetsgevinst.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger