Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekt av holdeplasser på trafikksikkerhet og fremkommelighet

Effekt av holdeplasser på trafikksikkerhet og fremkommelighet

Forfattere: Ross Owen Phillips, Siri Hegna Berge, Oddrun Helen Hagen
Rapportnr: 1703/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2242-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

For å sammenligne virkningen av bussholdeplassutforming på fremkommelighet og risiko for trafikkulykke, ble det gjennomført en litteraturgjennomgang og en eksplorerende ulykkesanalyse. Det finnes lite tidligere litteratur som tar for seg virkningen av bussholdeplassutforming. Vår ulykkesanalyse indikerer at det er en noe høyere risiko for ulykke i nærheten av kantstopp enn ved busslommer, men det er trolig at denne effekten skyldes andre faktorer enn utformingen. For å videreutvikle et empirisk kunnskapsgrunnlag for rådgivning ved ombygging og etablering av bussholdeplasser er det behov for flere konfliktstudier, dybdestudier av ulykker og før- og etter-studier av bussholdeplasser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger