Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dokumentasjonsrapport: Inkrementelle etterspørselstmodell

Dokumentasjonsrapport: Inkrementelle etterspørselstmodell

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Elise Caspersen, Nils Fearnley, Farideh Ramjerdi, Patrick Ranheim, Christian Steinsland
Rapportnr: 1283/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1469-0
Språk: Norwegian
Vedlegg sammendrag
Hele rapporten

Jernbaneverket har i samarbeid med TØI utviklet en ny inkrementell etterspørselsmodell – Trenklin. Dette er en elastisitetsmodell, basert på faktisk trafikk og elastisiteter av generaliserte kostnader. Modellen inkluderer også trengselsulemper. Formålet med modellen er å gjøre enkle beregninger tidlig i planprosessen. Modellen er under bearbeiding. Uten å gjøre modellen betydelig mer komplisert er det flere momenter som kan inkluderes i verktøyet for å øke realismen og å modellere flere forhold som spiller inn på etterspørselen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger