Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/19 - nøkkelrapport

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/19 - nøkkelrapport

Forfattere: Berit Grue, Iratxe Landa-Mata, Bjørg Langset Flotve
Rapportnr: 1835/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2368-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapport
Summary

Nær 90 000 personer over 13 år er intervjuet i den nasjonale reisevaneundersøkelsen i toårsperioden 2018-2019 (RVU 2018/19). I RVU registreres befolkningens reiseaktivitet. Alle transportmåter inngår. Både vanlige, korte fotturer, og mer sjeldne og lengre reiser tas med. Nye datainnsamlingsmetoder er utviklet gjennom årene med nasjonale RVU. Endringer fra tidligere nøkkeltall er dermed ikke bare en følge av reelle endringer i befolkningens reiseaktivitet. I RVU 2018/19 kan nye intervjumetoder ha bidratt til lavere reisetall, både ved å fange opp flere som ikke reiste, og ved noe underrapportering av korte ærender. RVU 2018/19 inneholder dermed færre og i gjennomsnitt lengre reiser enn RVU 2013/14. Gjennomsnittlig samlet reiselengde og -tid pr dag pr person var 43,2 km og 71 minutter i 2018/19. Fordi andelen som ikke reiste er høyere, er tall pr dag litt lavere enn i RVU 2013/14. Blant de som reiste var tidsbruk og distanse omtrent som i 2013/14.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger