Du er her

  • > Publikasjoner
  • > BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Sluttrapport

BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen. Sluttrapport

Forfattere: Aud Tennøy, Elise Caspersen, Oddrun Helen Hagen, Iratxe Landa-Mata, Susanne Nordbakke, Kåre H. Skollerud, Anders Tønnesen, Tale Ørving, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1754/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1279-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne sluttrapporten oppsummerer kort resultatene av en undersøkelse av hvordan ulike trafikantgrupper tilpasset seg til at kapasiteten i Brynstunnelen ble redusert fra fire til to felt i 2016, og senere gjenåpnet med full kapasitet i 2017. Videre, hvilke effekter og konsekvenser kapasitetsendringene hadde for trafikantene, transportsystemene, lokalt miljø og globalt miljø, og hvordan informasjonstiltak og avbøtende tiltak fungerte. Vi fant at forsinkelsene og tilpasningene ga ulemper for alle typer trafikanter, men ikke store negative konsekvenser. Det ser ut til at lokal og global forurensing ble redusert i perioden med kapasitetsreduksjon. Da tunnelen ble gjenåpnet med full kapasitet, endret trafikkmengdene seg tilbake, men til et lavere nivå enn i førsituasjonen Det å halvere kapasiteten på en av Norges tyngst trafikkerte veilenker gikk ganske bra – det skapte ikke krise eller kaos. Vi har også diskutert hva vi kan lære av disse resultatene, som kan bidra til utvikling av fremtidens mer effektive og miljøvennlige bytransportsystemer. Grundige beskrivelser av kunnskapsgrunnlag, teoretisk rammeverk, metoder, analyser og funn finnes i en egen dokumentasjonsrapport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger