Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bergen vinteren 2010 - evaluering av tiltak mot lokal luftforurensning

Bergen vinteren 2010 - evaluering av tiltak mot lokal luftforurensning

Forfattere: Arvid Strand, Harald Aas, Petter Christiansen, Vibeke Nenseth, Nils Fearnley
Rapportnr: 1091/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1129-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Bergen kommune utviste stor handlekraft ved den akutte luftforurensningssituasjonen i januar 2010. Kommunen fikk til et godt samarbeid med de institusjoner og offentlige organer som trengtes for å kunne iverksette nødvendige tiltak. Virkningene av de mange tiltakene som ble iverksatt, på trafikkmengdene og dermed på forurensningssituasjonen, var imidlertid små. Den framtidige beredskapen for slike krisesituasjoner bør inneholde vesentlig færre tiltak. Først og fremst ser restriksjonen der biler med registreringsnummer med siste siffer som partall eller oddetall får kjøre på tilsvarende partall-/oddetalldatoer, ut til å virke etter hensikten. Dette kan eventuelt kombineres med forhøyede takster i et køprisingsopplegg - hvis Bergen på ett eller annet tidspunkt i årene framover skulle vedta et slikt system for regulering av trafikken i byen. Sentrale myndigheter bereder i øyeblikket grunnen for at partall-/oddetall og køprising kan bli potensielle akuttiltak hjemlet i vegtrafikkloven.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger