Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Avanserte førerstøttesystemer og integrerte skjermer - Hvordan påvirker de føreratferd?

Avanserte førerstøttesystemer og integrerte skjermer - Hvordan påvirker de føreratferd?

Forfattere: Vibeke Milch Uhlving, Kjell Vegard Weyde, Marjan Hagenzieker, Ole Aasvik, Marianne Stølan Rostoft
Rapportnr: 2000/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1519-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Avanserte førerstøttesystemer i bil (ADAS) kan bidra til jevnere fart, sikrere avstand til bilen foran, bedret situasjonsforståelse, samt redusert mental belastning i enkelte sammenhenger. På den andre siden kan ADAS øke sjansen for å utføre sekundæroppgaver under kjøring, og dermed redusere fokus på selve kjøringen. ADAS kan også medvirke til økt reaksjonstid, eller manglende eller feil reaksjon, i kritiske situasjoner, fordi føreren tar mindre aktivt del i kjøringen eller har en overdreven tillit til systemet; samt svekkelse av manuelle kjøreferdigheter ved langvarig bruk.Kunnskapen om bruk av ADAS og integrert skjerm i bil er mangelfull. Videre forskning bør fokusere på: eldre førere, bruk og utforming av head-up display (HUD), kjennskap til, bruk (inkludert mental belastning og distraksjon) og opplæring av ADAS, og bruk av stemmestyring. Et opplegg for å studere deler av dette, blir presentert i rapportens siste del.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger