Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Å måle nullvekst: Vurdering av datakilder og datakvalitet til byvekstavtalene

Å måle nullvekst: Vurdering av datakilder og datakvalitet til byvekstavtalene

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Ingunn Opheim Ellis, Fredrik Alexander Gregersen, Berit Grue, Anne Madslien
Rapportnr: 2013/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1525-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf

Nullvekst i biltrafikken er utfordrende å måle med de datakildene som er tilgjengelig. Hovedkildene, byindeks som er en aggregering av tellepunktdata fra veinettet og reisevaneundersøkelsene (RVU), måler nært beslektede men ulike ting. Byindeksen måler trafikkvolum, og RVU brukes til å beregne trafikkarbeid. Begge hovedkilder har store utfordringer. Denne rapporten går igjennom noen av disse utfordringene og presenterer noen forslag til tiltak. I tillegg presenteres også noen alternative datakilder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger