Veiprising- en mulighet for et annet system for prising av bilbruk

Det er mange og sterke meninger om bompenger og bilavgifter i Norge. En mulighet er at bompenger og dagens bilavgifter blir erstattet med en pris pr kjørte kilometer (veiprising). Biltransport er nyttig for samfunnet, men den enkeltes bruk av bil påfører også samfunnet kostnader i form av økt køkjøring, forurensing, støy og ulykkesrisiko. Hvis veiprisen i tillegg reflekterer disse samfunnskostnadene, vil det gi en helt annen fordeling enn i dag av kostnadene for bilbruk.

 I Transfeed er det etablert et system som beregner en veipris for reelle turer fra deltakere som har en kjøremonitor installert i bilene sine.  Dette fungere da som et ekte eksperiment for å teste ut en slik mulighet og vi ønsker å høste erfaringer med hvordan en evt. posisjonsbasert veiprising kan utformes.

For hver tur deltakere gjør, beregnes en pris pr. veistrekning/veilenke som så summeres opp til en pris for turen. Kostnadene pr. km variere med flere ulike parametere:

  • Tidspunkt. Det er dyrere å kjøre i rushtid. Da dette bidrar til saktere trafikk og kø.
  • Drivstofftype. Diesel har høyere utslipp av lokale forurensningskomponenter (NOx og partikler fra eksos) og gir derfor en høyere pris.
  • Område. I tettbygde strøk og byer er det flere mennesker som blir eksponert for støy, kø og forurensning som øker kostnadene.

Under vises en tabell med oversikt over eksempler på kostnadene pr. km for de ulike komponentene som inngår i kostnadsberegningene. Vi ser av dette at det i rushtiden er rundt 20 ganger dyrere å bruke en dieselbil i de tetteste befolkede områdene i en storby som Oslo mot å kjøre i områder med spredt bebyggelse.

Tabell 1: Kostnader i NOK pr kjørte kilometer for ulike kostnads komponenter og parametere for områdetypene storby og spredtbygd bebyggelse

Deltakere i Transfeed som får beregnet kostnader på samfunnet fra sin bilbruk, vil ha mulighet til å redusere disse kostnadene.  For å redusere kostnader kan de da:

  1. Kjøre færre kilometer. Det kan gjøres ved enten å bytte noen bilturer med annen transport (for eksempel gange eller sykkel), slå sammen turer eller endre reisemål (for eksempel velge butikken som ligger nærmest).
  2. Unngå å kjøre i de mest tettbygde områdene. Dette kan gjøres ved at spesielt turer i slike områder erstattes av gange eller sykkel, at man kjører en annen vei eller endrer reisemål når det er mulig (velger annen butikk).
  3. Unngå å kjøre i rushtiden. Det er mulig hvis reisetidspunktet kan være fleksibelt. Er reisetidspunktet (eller ankomst-tidspunktet) ikke fleksibelt er alternativet at slike bilturer blir erstattet med annet transportmiddel (samkjøring, kollektiv, gange og sykkel etc.).

Klarer deltakerne å redusere kostnadene sine blir det gitt poeng som gir mulighet til å vinne en premie.

Hvis du ønsker å lese mer om grunnlaget for prisestimatene for skadene av de ulike komponentene kan du finne mer i rapporten Marginale Skadekostnader Ved Transport," Transportøkonomisk institutt, Oslo

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger