Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Yngre eldres bruk av smarte mobilitetsløsninger: Kartlegging av status, kunnskaps- og utviklingsbehov

Yngre eldres bruk av smarte mobilitetsløsninger: Kartlegging av status, kunnskaps- og utviklingsbehov

Forfattere: Maja Karoline Rynning, Tanu Priya Uteng, Marianne Knapskog, Fitwi Wolday
Rapportnr: 1871/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1915-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Smarte mobilitetsløsninger kan redusere bilbruk og bilavhengighet. Blant yngre eldre (65-79 år) kan de bidra til en aktiv og selvstendig aldring, men per i dag er deres bruk tilsynelatende lav. Vi mangler imidlertid kunnskap om hvorfor det er slik og hva offentlige og private aktører kan gjøre for å øke bruken. Vi har undersøkt kunnskapsstatus og utviklings- og innovasjonsbehov, deriblant hva offentlige aktører i Norge gjør for å øke bruken. Mange yngre eldre er positive til smarte mobilitetsløsninger, men bruk krever at de er og oppleves som tilgjengelige og lette å ta i bruk, samt at de oppleves som relevant for egne reisebehov. Blant offentlige og til dels private aktører fremstår problemstillingen som relativt ny og umoden, og kunnskapsnivået om yngre eldres reiser i hverdagen og deres bruk av smarte løsninger som relativt lavt. Dersom flere yngre eldre skal ta i bruk smarte mobilitetsløsninger må man jobbe aktivt for det.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger